banner

Menu:


Ik, Moniek Beck, vind dat privacy belangrijk is. Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden. Ik val daar ook onder en zal zorgen dat ik aan de nieuwe wetgeving voldoe. Het kan nodig zijn dat u van uw kant maatregelen moet treffen. Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ik respecteert de privacy van alle gebruikers van mijn site en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ikzelf, Beck Moniek, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt vanmijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van een derde partij. Ik combineer deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Andere derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services van Beck Moniek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Ik deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere collega’s of gevallen:

  • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
  • n in overeenstemming is met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
  • Als ik er te goeder trouw van overtuigd ben dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om a) na eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen; b) uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan; c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen; d) de rechten, eigendom of veiligheid van mezelf en zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar beckmoniek@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van mijn beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren. Ik beperk de toegang tot persoonlijke gegevens tot Collega’s voetreflexologen die deze gegevens nodig hebben als we samenwerken.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Ik beperk uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming. Ik zal alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact met mij op via beckmoniek@hotmail.com.